Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Classificeerbedrijven in Nederland, gevestigd te Maasbracht.
1. Algemeen.
1.1 In deze voorwaarden wordt onder opdrachtgever behalve de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden tevens verstaan de aanbieder van een partij afval.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en bijkomende werkzaamheden, verstrekt en uit te voeren door een lid van de Vereniging, tenzij met instemming van de directie van het desbetreffende classificeerbedrijf hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1. Alle door een aangesloten bedrijf gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding nadrukkelijk anders is bepaald.
2.2. De door het bedrijf uitgebrachte offerte is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens van de juistheid waarvan het bedrijf mag uitgaan.
2.3. Een bedrijf is slechts gebonden indien en voor zover een opdracht binnen 7 dagen schriftelijk wordt bevestigd.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1. Het classificeerbedrijf zal alle opgedragen werkzaamheden naar beste weten en vermogen uitvoeren doch kan het door de opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
3.2. Indien de opgedragen werkzaamheden inhouden of mede inhouden het verwijderen van asbest of asbesthoudend materiaal, wordt het bedrijf geacht de werkzaamheden betrekking hebbend op het verwijderen van asbest of asbesthoudend materiaal naar behoren te hebben uitgevoerd indien het bedrijf heeft gewerkt volgens een door de Arbeidsinspectie goedgekeurd plan en uit een metingrapport opgemaakt door een gespecialiseerd laboratorium, dat is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie, blijkt dat de gemeten concentratie asbest in de ruimte waar het asbest is verwijderd, voldoet aan de gestelde norm c.q. grenswaarde conform het Asbestbesluit van 18 juli 1983 (Staatsblad 418) zoals gewijzigd bij besluit van 18 december 1987 (Staatsblad 669).
3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de zaak waarop de werkzaamheden betrekking hebben tijdig en gereed voor het uitvoeren van de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld.
3.4. De bij de opgedragen werkzaamheden vrijkomende afvalstoffen kunnen slechts dan in ontvangst worden genomen, indien een volledig ingevuld en ondertekend formulier inzake omschrijving van afvalstoffen is opgemaakt, en door beide partijen is getekend. De samenstelling van de aangeboden partij afval dient in overeenstemming te zijn met de eerder opgegeven specificatie op het afvalstoffen formulier. Alle ingenomen afvalstoffen blijven het eigendom van de opdrachtgever tot het moment van vernietiging of recycling.
3.5. Het classificeerbedrijf is te allen tijde vrij om het bij de opgedragen werkzaamheden ontstane, en/of het haar aangeboden afval te weigeren zonder daarvoor op welke wijze dan ook, aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
3.6. Op verzoek van het classificeerbedrijf zullen de ontstane en/of aangeboden afvalstoffen geanalyseerd op samenstelling en aard. Aan een dergelijk verzoek voor, tijdens en tot een maand na de oplevering van de werkzaamheden zal de opdrachtgever onverwijld al zijn medewerking verlenen. De kosten van de analyse komen voor rekening van de opdrachtgever.
3.7. Alle kosten, die voortvloeien uit het niet accepteren en/of retourneren van een aangeboden partij zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3.8. De inname en/of afvoer van ingenomen afval of de uitvoering van opgedragen werkzaamheden zal door het classificeerbedrijf geschieden op een door haar te bepalen tijdstip.

4. Termijn uitvoering overeenkomst
4.1. Termijnen gegeven ter uitvoering van de overeenkomst mogen niet worden beschouwd als fatale termijnen.
4.2. Indien als gevolg van een niet-toerekenbare tekortkoming de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd zal de termijn van de uitvoering van de overeenkomst worden verlengd met de duur van de vertraging.

5. Prijzen
5.1. Indien het peil van de lonen en/of de bedrijfskosten ten gevolge van omstandigheden van buitengewone aard boven het peil ten tijde van het aangaan van de overeenkomst mochten stijgen dat het niet redelijk en billijk zou zijn de onderneming de aldus ontstane vermeerdering van kosten te laten dragen, heeft het bedrijf recht op een zodanige verhoging van de overeengekomen prijs als met de redelijkheid en billijkheid in overeenstemming is.

6. Betaling en zekerheid
6.1. Bij aanvang van de werkzaamheden dient de voorschotnota van het classificeerbedrijf te zijn voldaan, tenzij anders is overeengekomen. De voorschotnota zal een bedrag ad 30% van de vermoedelijke totaalfactuur niet te boven gaan. Het resterende bedrag dient binnen 7 dagen na oplevering op de rekening van het classificeerbedrijf te zijn verschenen dan wel contant te zijn voldaan.
6.2. Indien de opdrachtgever een door hem verschuldigd bedrag niet conform het bovenstaande voldoet is de opdrachtgever aan het bedrijf een rente verschuldigd van 1% per maand vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
6.3. Op het moment dat een vordering ter incasso uit handen wordt gegeven zijn alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.4. Het classificeerbedrijf is gerechtigd om haar moverende redenen zekerheid in de vorm van een bankgarantie te verlangen van opdrachtgever voor de tijdige uitbetaling van de facturen.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Het classificeerbedrijf is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst tenzij het bedrijf zich tegen intreding van de schade redelijkerwijs had moeten verzekeren. De verplichting tot schadevergoeding wordt in ieder geval beperkt tot het in redelijkheid verzekerbare bedrag.
7.2. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het verwijderen van asbest of asbesthoudend materiaal indien het bedrijf heeft gewerkt volgens een door de Arbeidsinspectie goedgekeurd plan en uit het in artikel 3 lid 2 bedoelde rapport blijkt dat voldaan is aan de gestelde normen.
7.3. Indien het classificeerbedrijf ter zake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, toch door derden aansprakelijk wordt gesteld, dient de opdrachtgever het classificeerbedrijf ter zake volledig te vrijwaren.

8. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
8.1. Wanneer een aangeboden en/of ingenomen partij afval niet blijkt te voldoen aan de specificatie op het betreffende formulier, of wanneer niet voldaan is aan de overige met het bedrijf schriftelijk overeengekomen voorwaarden is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en aansprakelijkheid, die daar, uit welke hoofde dan ook voor het classificeerbedrijf of derden uit kunnen voortvloeien, een en ander met inbegrip van zaakschade en milieuschade, en met inbegrip van schade, die ontstaat wanneer het classificeerbedrijf of derden aansprakelijk gesteld wordt c.q. worden.

9. Toepassing recht en bevoegde rechter
Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten tussen opdrachtgevers en aangesloten classificeerbedrijven zijn onderworpen aan Nederlands recht en zullen door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van het betreffende classificeerbedrijf worden beslist, tenzij deze er de voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Roermond op 1 maart 1993 onder nummer 930093.
INFO@SHIPSERVICE.NL

Top